Współzależność wszystkich żywych organizmów i środowiska stała się obecnie oczywista w następstwie ilościowego wzrostu czynników zagrażających zdrowiu, związanych z urbanizacją, uprzemysłowieniem i postępem technicznym. Pożądana i właściwa zmiana warunków naturalnych wymaga dokładnej wiedzy o końcowych efektach tych przemian. Złożoność tego problemu nieustannie się powiększa, bowiem stały wzrost produkcji różnych środków chemicznych wywiera na środowisko człowieka działanie bezpośrednie i pośrednie. Liczba zarejestrowanych związków chemicznych przekracza obecnie 3 miliony. W badaniach na zwierzętach dowiedziono w ponad 800 ich działanie kancerogenne. Możliwości testowania wszystkich środków wprowadzonych do środowiska człowieka w wyniku rozwoju nowych technologii przemysłowych dla intensyfikacji produkcji żywności, a także stosowanych w leczeniu, jest nierealna zarówno z powodu kosztów, jak i pracochłonności badań. Rozwiązanie problemu leży w zakresie zastosowania nowych metod laboratoryjnych 11 a identyfikacji kancerogenów chemicznych, które zostały opracowane w ostatnich latach dzięki postępowi badań podstawowych. Zastosowano proste biologiczne układy modelowe, w których wykorzystano następujące fakty: a) możliwość indukowania i rozpoznawania przekształcenia nowotworowego komórek w warunkach hodowli, b) właściwości mutagenne substancji chemicznych, pozostające w ścisłym związku z ich działaniem kancerogennym, które można identyfikować w prostych układach przez enzymy z tkanek zwierzęcych, oraz c) możliwości pośredniej identyfikacji właściwości kancerogennych poprzez badania procesów naprawy zmian premutacyjnych, które zachodzą w komórkach poddanych działaniu substancji lub czynników rakotwórczych.